ประกาศ วช. เรื่องแนวทางการใช้งานระบบ DRMS คลิกที่นี่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท/อื่นๆ

www